Tarnobrzeg 19.09.2023 r.

Projekt w ramach programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian

DZIAŁANIE 07.13 Szkolnictwo zawodowe

załącznik_nr_1 wzór

załącznik_nr_2 wzór

załącznik_nr_3 wzór

regulamin_naboru


Tarnobrzeg 19.10.2020 r.

Regulamin naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Konkurs zamknięty nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20.

Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA” w Tarnobrzegu  39-400 Tarnobrzeg ul. Świętej Barbary 1B  której organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Tarnobrzeg  na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, jako podmiot,
o którym mowa w art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – inicjujący projekt partnerski – ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych (innego niż wymieniony w art. 3, ust. 1, pkt 1-3a tej ustawy) do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Konkurs zamknięty nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20.

Regulamin naboru Tarnobrzeg

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3