EGZAMIN ZAWODOWY

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY znajdują się wszelkie informacje dotyczące egzaminu.

 FORMUŁA 2019 – : 4 TBp (technik geodeta), 4 TAg, 4 TBg – sesja ZIMA 2023

3 BR, 3 TA, 3 TB – sesja LATO 2023

  • Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2023-zostanie opublikowany w grudniu 2022 r.
  • Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2023-zostanie opublikowany w grudniu 2022 r.

 

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2022/2023 w/w obowiązek dotyczy klasy:

3Br,           3TA,          3TB,          4TBp,        4TAg,        4TBg.

 

Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego

Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

Forma egzaminu i warunki zdawania

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.

Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
– z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
– z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin zawodowy a egzamin maturalny

Referencje na egzaminie maturalnym dla posiadaczy określonych kwalifikacji zawodowych będą miały zastosowanie:

– od roku szkolnego 2021/2022 do absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum
– od roku szkolnego 2023/2024 do absolwentów pięcioletniego technikum

Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego nie dotyczy absolwenta posiadającego:

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika /art. 44 zzd ust. 4b USO/