2023 – 2024

EGZAMIN ZAWODOWY

OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707)uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2023/2024 w/w. obowiązek dotyczy klasy:

3Br, 3TBS, 3TAG ( t. robót wyk. w bud.), 5TA, 5TB.

Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego

Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez uczniapromocjido następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

Forma egzaminu i warunki zdawania

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.

Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
– z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
– z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin zawodowy a egzamin maturalny

Referencje na egzaminie maturalnym dla posiadaczy określonych kwalifikacji zawodowych będą miały zastosowanie do absolwentów pięcioletniego technikum

Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego nie dotyczy absolwenta posiadającego:

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych wdanym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacjizawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika /art. 44 zzd ust. 4b USO/

Przypominamy, iż do 15 września 2023 r. można złożyć w sekretariacie szkoły deklaracje na egzamin poprawkowy.

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna