Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911) §34 ust. 1, §34 ust. 9 i §34 ust. 10, sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja.

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie finansowe 2018

Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”
39-400 Tarnobrzeg
ul. Św. Barbary 1B
Tel. 15 8223655
Mail: zsbtbg@pro.onet.pl

NIP 867-16-17499

REGON 180640820