Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00 w szkołach macierzystych.

Zdający przychodzą na egzamin najpóźniej o godzinie 13.30

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br.

w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.