Technik geodeta z elementami nawigacji ( 311104) – nowoczesny kierunek, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Jest to kierunek dla osób, które interesują się pomiarami przestrzennymi, zagospodarowaniem terenu i chciałyby pracować w tym zawodzie daje on podstawy do dalszego rozwoju i zdobywania doświadczenia.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników  tych pomiarów

Kwalifikacja 2:

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 4. wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
 5. aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 6. prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

 

Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

  1. firmach geodezyjnych i kartograficznych,
  2. firmach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),
  3. biurach projektowych dróg i obiektów mostowych,
  4. organach administracji państwowej i samorządowej,
  5. może prowadzić własną działalność gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowni zawodowej geodezyjnej wyposażonej w materiały dydaktyczne, środki audiowizualne oraz sprzęt geodezyjny. Uczniowie korzystają także ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego do nauki przedmiotów zawodowych

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w ramach ćwiczeń na terenie szkoły, w terenie oraz przedsiębiorstwach geodezyjnych. Szkoła posiada odpowiedni sprzęt i uprawnienia do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w określonych kwalifikacjach.