Zasady przeliczania na punkty wyniku egzaminu gimnazjalnego, ocen i innych osiągnięć kandydata

O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „BUDOWLANKA” w Tarnobrzegu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające: 1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Sumaryczny wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z: – języka polskiego – historii i wiedzy o społeczeństwie – matematyki – przedmiotów przyrodniczych – języka obcego mnoży się przez 0,2. Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych. 2. Oceny na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego...

Read More