NABÓR ELEKTRONICZNY Aktualności – Link

NABÓR ELEKTRONICZNY – LOGOWANIE

Konto w systemie –   Zakładam konto w systemie

DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SYSTEMU, MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR PODANIA DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY.
NASZ PRACOWNIK NA ICH PODSTAWIE WPROWADZI DANE DO SYSTEMU!

WNIOSEK – wzór podanie po szkole podstawowej 2022 – PDF

LO:
1. Klasa o profilu pielęgniarsko – rehabilitacyjnym
2. Klasa o profilu ratowniczo – pożarniczym
3. Klasa o profilu animator czasu wolnego
4. Klasa o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Technikum:
1. Technikum aranżacji wnętrz i robót wykończeniowych
2. Technikum budownictwa z  innowacją architektoniczną- nowość
3. Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4. Technikum spawalnictwa – nowość
5. Technikum geodezji z elementami nawigacji
6. Technikum inżynierii sanitarnej
7. Technikum chłodnictwa i klimatyzacji
8. Technikum ochrony środowiska
9. Technikum budowy dróg
10. Technikum inżynierii środowiska i melioracji
11. Technikum renowacji elementów architektury
12. Technikum gazownictwa

Szkoła Branżowa I stopnia:
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. Ślusarz z elementami spawalnictwa
3. Stolarz
4. Murarz-tynkarz
5. Monter sieci i instalacji sanitarnych – hydraulik z elementami spawalnictwa
6. Betoniarz-zbrojarz
7. Dekarz
8. Cieśla

TERMINY REKRUTACJI

1. Od 16.05.2022 do 24.06.2022

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych objęci elektronicznym system rekrutacji powinni zostać zarejestrowani w systemie przez szkoły macierzyste. Po otrzymaniu od wychowawców loginów i haseł do swoich kont, powinni się zalogować, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wydrukować pobrane z systemu podanie, a następnie przynieść je do szkoły ponadpodstawowej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (podania muszą być podpisane przez uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów). W naszej szkole punkt rekrutacyjny mieści się w chwili obecnej w sekretariacie.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych spoza systemu rejestracji elektronicznej powinni zarejestrować się w systemie samodzielnie, uzupełnić wszystkie wymagane dane na swoim koncie, wydrukować pobrane z systemu podanie, a następnie przynieść je do szkoły ponadpodstawowej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (podania muszą być podpisane przez uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów). W naszej szkole punkt rekrutacyjny mieści się w chwili obecnej w sekretariacie.

2. Od 24.06.2022 do 14.07.2022

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej

3. Od 24.06.2022 do 14.07.2022

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. 22.07.2022
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5. Od 22.07.2022 do 28.07.2022
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, o ile nie zostały one już złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

6. 29.07.2022
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły powinien złożyć:

  • podanie wydrukowane w formie elektronicznej w internetowym systemie rekrutacyjnym. Absolwenci szkoły podstawowej spoza systemu rejestracji elektronicznej, dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru: drukują podanie, które podpisują rodzice / prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej;
  • dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
  • kartę zdrowia wraz z numerem PESEL;
  • ewentualne zaświadczenia z poradni specjalistycznej;