Miesiąc: sierpień 2020

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.
Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana).
Wzór oświadczenia jest załączony do niniejszej informacji (dla egzaminu w „nowej” i „starej” formule).
Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia br.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14:00.

Read More

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY
Będą wydawane 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) przez wychowawców.
Po odbiór w/w dokumentów może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Godz. 9.00
Klasa IV TC – sala 23 – mgr Małgorzata Stelmach
Godz. 9.30
Klasa IV TB – sala 22 – mgr Ewelina Szczytyńska-Rybus
Godz. 10.00
Klasa III a – sala 20 – mgr Marzena Podgórna
Zdający po raz kolejny – sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura i Dokumenty i w rozwinięciu newsa.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Media społecznościowe

Strona archiwalna