1. Technik ochrony środowiska (325511)kierunek przyszłości. Obecnie, w okresie rozwoju świadomości ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej, należy do zawodów, w których poszukuje się specjalistów – inżynierów ochrony środowiska. Dobrze przygotowani absolwenci tego kierunku na pewno znajdą satysfakcjonującą dla siebie pracę.

.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja 1:

RL.08. Ocena stanu środowiska

 1. Kwalifikacja 2:
 2. 09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

 

 1. Sylwetka absolwenta:

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. badania stanu środowiska;
 2. monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
 3. sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
 4. planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
 5. planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

 

 1. Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:
 2. ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 3. oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody,
 4. przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 5. laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia,
 6. stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 7. instytutach naukowo-badawczych,
 8. prywatnych zakładach specjalistycznych.
 9. administracji samorządowej i państwowej.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w pracowni szkolnej sprzęt oraz przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska. Pracownia zajęć praktycznych wyposażona jest w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Szkoła ma upoważnienie do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm z całej Polski, swoją wiedze uczniowie mogą poszerzać w ramach wycieczek do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków itd.