1. Technik inżynierii sanitarnej (311218 ) – zawód realizujący znaczną część zadań związanych z rozwojem branży IT, nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki oraz utrzymaniem ciągłości pracy mediów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie wielkich aglomeracji.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja 1:

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

 1. Kwalifikacja 2:

BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 1. organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych;
 2. organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 3. organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 4. organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji sanitarnych;
 5. organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

 1. Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:
 2. firmach budowlanych instalacyjnych,
 3. firmach i instytucjach zajmujących się eksploatacją budynków,
 4. przedsiębiorstwach komunalnych,
 5. przedsiębiorstwach ciepłowniczych,
 6. przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło i energię,
 7. przemyśle i przetwórstwie,
 8. chłodnictwie i klimatyzacji,
 9. biurach projektowych i konsultingowych,
 10. może prowadzić własną firmę.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego do nauczania kosztorysowania i dokumentacji technicznej.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu oraz przedsiębiorstwach instalacyjnych. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w określonych kwalifikacjach.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm instalacyjnych z całej Polski.