Przygotowuje do studiów na kierunkach pedagogika, psychologia, turystyka i rekreacja
Zajęcia uzupełniające z:

♦ podstaw psychologii,
♦ podstaw pedagogiki,
♦ animacji czasu wolnego / różnorodne formy zajęć sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych /,
♦ opieki nad dziećmi,
♦ udzielania pierwszej pomocy,
♦ prowadzenia własnej działalności.

Szkoła umożliwia współpracę z przedszkolami oraz biurami podróży.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II
Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

a) język polski,
b) matematyka,
c) język obcy,
d) max z (biologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS)