NABÓR ELEKTRONICZNY Aktualności – Link

NABÓR ELEKTRONICZNY – LOGOWANIE

Konto w systemie –   Zakładam konto w systemie

DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SYSTEMU, MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR PODANIA DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY.
NASZ PRACOWNIK NA ICH PODSTAWIE WPROWADZI DANE DO SYSTEMU!

WNIOSEK – wzór Wniosek 2023

LO:
1. Klasa o profilu pielęgniarsko – rehabilitacyjnym
2. Klasa o profilu ratowniczo – pożarniczym
3. Klasa o profilu animator czasu wolnego
4. Klasa o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Technikum:
1. Technikum aranżacji wnętrz i robót wykończeniowych – innowacja
2. Technikum aranżacji wnętrz – nowość
3. Technikum budownictwa z  innowacją architektoniczną- nowość
4. Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
5. Technikum spawalnictwa – nowość
6. Technikum geodezji z elementami nawigacji
7. Technikum inżynierii sanitarnej
8. Technikum chłodnictwa i klimatyzacji
9. Technikum ochrony środowiska
10. Technikum budowy dróg
11. Technikum inżynierii środowiska i melioracji
12. Technikum gazownictwa

Szkoła Branżowa I stopnia:
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. Ślusarz z elementami spawalnictwa
3. Monter sieci i instalacji sanitarnych – hydraulik z elementami spawalnictwa
4. Stolarz
5. Murarz-tynkarz
6. Betoniarz-zbrojarz
7. Dekarz
8. Cieśla

TERMINY REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2024 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. od

15.05.2023 r.

do

16.06.2023 r.

do godz. 1500

od

25.07.2023 r.

do

28.07.2023 r.

do godz. 1500

od

23.10.2023 r.

do

13.11.2023 r.1)

do godz. 1500

od

13.12.2023 r.

do                19.12.2023 r. 1)

do godz. 1500

2. Złożenie wniosku wraz  z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. od

15.05.2023 r.

do

31.05.2023 r.

do godz. 1500

 

 

od

25.07.2023 r.

do

26.07.2023 r.

do godz. 1500

nie dotyczy2 nie dotyczy2
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 – Prawo oświatowe od

01.06.2023 r.

do

16.06.2023 r.

od

27.07.2023 r.

do

28.07.2023 r.

nie dotyczy2 nie dotyczy2
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

o których mowa w art. 137 ust. 1  pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1  pkt 4 – Prawo oświatowe

od

01.06.2023 r.

do

16.06.2023 r.

II Termin

do

04.07.2023 r.

od

27.07.2023 r.

do

28.07.2023 r.

nie dotyczy2

 

 

nie dotyczy2
5. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 138 ust. 4 oraz art. 140 ust. 2 – Prawo oświatowe

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne), o których mowa
w art. 140 ust. 2  – Prawo oświatowe

od

01.06.2023 r.

do

16.06.2023 r.

II Termin

do

04.07.2023 r.

 

od

27.07.2023 r.

do

28.07.2023 r.

nie dotyczy2 nie dotyczy2

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych I Termin do

20.06.2023 r.

II Termin do

07.07.2023 r.

do 31.07.2023 r.
nie dotyczy2 nie dotyczy2
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I Termin do

20.06.2023 r.

II Termin do

04.07.2023 r.

 

do 31.07.2023 r.
nie dotyczy2 nie dotyczy2
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna) I Termin do

20.06.2023 r.

II Termin do

04.07.2023 r

 

do 31.07.2023 r.
nie dotyczy2 nie dotyczy2
9. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od

23.06.2023 r.

do

10.07.2023 r.

do godz. 1500

 

——————-

10. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe
do

10.07.2023 r.

 

 

 

do

28.07.2023 r.

do

13.11.2023 r.1

do

19.12.2023 r.1

11

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach
do

15.07.2023 r.

 

 

do

02.08.2023 r.

do

20.11.2023 r. 1)

do

27.12.2023 r. 1)

 

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do

17.07.2023 r.

do godz. 1200

do

03.08.2023 r.

do godz. 1200

do

21.11.2023 r.1)

do godz. 1200

 

do

28.12.2023 r. 1)

do godz. 1200

13. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art.134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe od

15.05.2023 r.

do

18.07.2023 r.

od

25.07.2023 r.

do

04.08.2023 r.

 

od

23.10.2023 r.

do

22.11.2023 r. 1)

od

13.12.2023 r.

do

03.01.2024 r. 1)

14. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4) lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem5).
od

17.07.2023 r.

do

21.07.2023 r.

do godz. 1500

 

 

 

od

03.08.2023 r.

do

10.08.2023 r.

do godz. 1500

od

21.11.2023 r.

do

11.12.2023 r.

do godz. 1500 1)

od

28.12.2023 r.

do

18.01.2024 r.

do godz. 1500 1)

 

15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24.07.2023 r.

do godz. 1200

 

11.08.2023 r,

do godz. 1200

12.12.2023 r.

do godz. 1200 1)

19.01.2024 r.

do godz. 1200 1)

16. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do

24.07.2023 r.

do godz. 1400

 

do

11.08.2023 r.

do godz. 1400

 

12.12.2023 r.

do godz. 1400 1)

19.01.2024 r.1)

do godz. 1400 1)

17. Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w województwie do

25.07.2023 r.

do godz. 1500

do

11.08.2023 r.

do godz. 1500

do

12.12.2023 r.1)

do

19.01.2024 r.1)

0018. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia do

27.07.2023 r.

do

14.08.2023 r.

do

15.12.2023 r.1)

do

22.01.2024 r.1)

19. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
20. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
21. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

1)  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszechnym dniu lutego (§ 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. z 2017 r. poz.1603 z późn.zm.);

2)   W ofercie edukacyjnej na rok 2023/2024 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej;

3)   Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić  do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości listy wyników, o których mowa w pkt 6-8;

4)   Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art. 134 ust 1 pkt 4 ustawy- Prawo oświatowe);

5)    Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E (art. 134 ust 1  pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły powinien złożyć:

  • podanie wydrukowane w formie elektronicznej w internetowym systemie rekrutacyjnym. Absolwenci szkoły podstawowej spoza systemu rejestracji elektronicznej, dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru: drukują podanie, które podpisują rodzice / prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej;
  • dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
  • kartę zdrowia wraz z numerem PESEL;
  • ewentualne zaświadczenia z poradni specjalistycznej;