PODRĘCZNIKI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ - NAUCZANIE MODUŁOWE

wrzesień 2014 | dodał:art

TECHNIK BUDOWNICTWA

01 - Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
02 - Określanie stanu i zasobów środowiska
03 - Rozpoznawanie obiektów budowlanych
04 - Klasyfikowanie materiałów budowlanych i gruntów
05 - Prowadzenie prac mierniczych
06 - Posługiwanie się dokumentacją techniczną
07 - Organizowanie procesu inwestycyjnego
08 - Obliczanie obciążeń konstrukcji budowlanych
09 - Projektowanie architektoniczne
10 - Projektowanie konstrukcyjne
11 - Projektowanie instalacji budowlanych
12 - Kosztorysowanie robót budowlanych
13 - Wykonywanie fundamentów
14 - Wykonywanie ścian
15 - Wykonywanie stropów
16 - Wykonywanie schodów
17 - Wykonywanie dachów i stropodachów
18 - Wykonywanie fundamentów
19 - Mocowanie stolarki i ślusarki budowlanej
20 - Wykonywanie tynków i okładzin
21 - Wykonywanie podłóg
22 - Wykonywanie robót malarskich
23 - Eksploatacja obiektów budowlanych

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

01 - Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
02 - Posługiwanie się dokumentacją techniczną
03 - Rozpoznawanie i wykonywanie obiektów budowlanych
04 - Wykonywanie robót ziemnych
05 - Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
06 - Wykonywanie i eksploatacja sieci ciepłowniczych
07 - Wykonywanie i eksploatacja sieci gazowych
08 - Stosowanie technik instalacyjnych
09 - Wykonywanie i eksploatacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
10 - Wykonywanie i eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
11 - Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych
12 - Wykonywanie i eksploatacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
13 - Projektowanie sieci komunalnych
14 - Projektowanie instalacji sanitarnych
15 - Funkcjonowanie przedsiębiorstwa instalacyjnego
16 - Posługiwanie się językiem obcym

TECHNIK GEODETA

01 - Stosowanie instrumentów geodezyjnych
02 - Posługiwanie się mapami stosowanymi w geodezji
03 - Posługiwanie się jednostkami miar, skal oraz współrzędnymi geodezyjnymi
04 - Stosowanie przepisów bhp
05 - Opracowywanie mapy sytuacyjnej
06 - Aktualizacja mapy sytuacyjnej na podstawie pomiarów terenowych
07 - Opracowywanie przekrojów podłużnych i poprzecznych
08 - Wykonywanie mapy warstwicowej
09 - Stosowanie rachunku współrzędnych w obliczeniach geodezyjnych
10 - Wykorzystanie teorii błędów do opracowania pomiarów geodezyjnych
11 - Projektowanie, pomiar i wyrównanie osnowy geodezyjnej
12 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych
13 - Sporządzanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na podstawie pomiarów terenowych
14 - Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych
15 - Projektowanie i wytyczanie osnowy realizacyjnej
16 - Prowadzenie geodezyjnej obsługi budowy i eksploatacji obiektów budowlanych
17 - Prowadzenie geodezyjnej obsługi budownictwa drogowego, kolejowego i wodnego
18 - Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu
19 - Wykonywanie pomiarów realizacyjnych w terenie
20 - Stosowanie przepisów prawnych w geodezji
21 - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
22 - Wykonywanie prac geodezyjnych do celów prawnych
23 - Sporządzanie mapy do celówprawnych
24 - Opracowanie fotogrametryczne zdjęć lotniczych, satelitarnych i naziemnych
25 - Wykorzystanie materiałów fotogrametrycznych do sporządzenia mapy
26 - Prowadzenie działalności geodezyjnej
27 - Posługiwanie się językiem obcym zawodowym

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

01 - Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz Podręcznik dla ucznia
02 - Montowanie systemów ścian działowych - Podręcznik dla ucznia
03 - Montowanie systemów okładzin ściennych - Podręcznik dla ucznia
04 - Montowanie systemów sufitów podwieszanych - Podręcznik dla ucznia

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Archiwum 2010/2011

Archiwum 2009/2010


DZIENNIK ELEKTRONICZNY Moje finanse dla szkoły KONKURS

ODDAJ GŁOS


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS






Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"