UWAGA! Zaczyna się nabór na kursy, zajęcia specjalistyczne, zajęcia prowadzone w szkole wyższej, praktyki oraz staże zawodowe, które będą realizowane w 2018 roku w ramach projektu SYNERGIA. (nabór rozpoczyna się od poniedziałku 12 lutego 2018 r.)  

W roku 2018 planowane są następujące formy wsparcia:

 1. Kurs: Operator wózków widłowych z napędem elektrycznym, z uprawnieniami UDT – Realizacja kursu obejmuje 67 godz. – w tym 15 godz. zajęć teoretycznych. Uczestnikami kursu mogą być uczniowie/uczennice kierunków: (10 osób)

– technik budownictwa,

– technik urządzeń sanitarnych,

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

– warunek konieczny: ukończone 18 lat

 1. Kurs na operatora koparko – ładowarki – Realizacja kursu obejmuje 116 godz.  (56 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godz. zajęć praktycznych).

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie kierunków: (10 osób)

– technik budownictwa,

– technik urządzeń sanitarnych.

– warunek konieczny: ukończone 18 lat

 

 1. Kurs na operatora agregatów tynkarskich – Realizacja kursu obejmuje 52 godz.  (39 godz. zajęć teoretycznych oraz 13 godz. zajęć praktycznych).

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie kierunku: (10 osób)

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

– warunek konieczny: ukończone 18 lat

 

 1. Kurs na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych – Realizacja kursu obejmuje 44 godz. (34 godz. zajęć teoretycznych oraz 10 godz. zajęć praktycznych)

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie kierunków: (10 osób)

– technik budownictwa,

– technik urządzeń sanitarnych,

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

– warunek konieczny: ukończone 18 lat

 

 1. Kurs montażu rusztowań budowlanych – Realizacja kursu obejmuje 80 godz.     (48 godz. zajęć teoretycznych oraz 32 godz. zajęć praktycznych)

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie kierunków: (15 osób)

– technik budownictwa,

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

– warunek konieczny: ukończone 18 lat

 

 1. Zajęcia specjalistyczne organizowane we współpracy z Tarnobrzeskimi Wodociągami i Sanepidem – realizacja każdych zajęć obejmuje 8 godz.

– obsługa aparatury pomiarowej komponentów środowiska

– zbieranie, gromadzenie i przekształcanie wyników przez programy komputerowe
wykorzystywane w ochronie środowiska

– obsługa systemów monitorujących pracę stacji uzdatniania wody i powietrza

Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie kierunków: (16 osób)

– technik ochrony środowiska,

– technik urządzeń sanitarnych

 1. Zajęcia prowadzone w szkole wyższej, w laboratorium odnawialnych źródeł
  energii Politechniki Rzeszowskiej z zakresu:
  (realizacja każdych zajęć – 8 godz.)

– montażu i eksploatacji systemów solarnych i fotowoltaicznych

– energii wiatrowej

– energii wodnej

 energetycznego wykorzystania odpadów

– biomasa – jako źródło energii

Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie kierunków: (15 osób)

– technik budownictwa

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 1. Praktyki i Staże zawodowe dla uczniów –płatne!!!

Również od 12 lutego rozpoczyna się nabór na praktyki (adresowane do uczniów ZSZ i Szkoły Branżowej I stopnia) oraz staże zawodowe (adresowane do uczennic/uczniów klas technikum wszystkich kierunków). Realizacja obejmuje ok. 150 godz. w firmach adekwatnych do zawodów. Uczniowie otrzymują gratyfikacje pieniężne w wysokości ok. 1000 zł. Chętni proszeni są o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych (formularze takie same jak przy zgłoszeniach na kursy).

O zakwalifikowaniu do danej formy wsparcia decydować będzie komisja rekrutacyjna powołana w szkole przez Pana Dyrektora na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu. W kryteriach ogólnych brane będą pod uwagę;

 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z I półrocza
 • Ocena z zachowania z I półrocza
 • Miejsce zamieszkania (wieś, miasto)

Wagi punktowe oraz szczegółowe kryteria zostaną ustalone przez komisję rekrutacyjną w wewnętrznych regulaminach rekrutacji.

Bardzo proszę zatem o uważne przeanalizowanie opisanych form wsparcia
i uzupełnienie „Formularza zgłoszeniowego do projektu” w rubrykach, które odpowiadają danym kierunkom kształcenia.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać u p. Moniki Polek lub p. Barbary Korporowicz   (sala nr 105).

 

Koordynator projektu: Monika Polek

Formularz zgłoszeniowy ZSP 3 2018