Szkoła prowadzi elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych.

1. Od 07.05.2018r. do 11.06.2018r.
Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych oraz wybór preferencji (wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz klasy). Następnie kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objęci elektronicznym system rekrutacji drukują podania pobrane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców / opiekunów zanoszą do szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (w naszej szkole przychodzą do punktu rekrutacyjnego, który znajduje się w bibliotece szkolnej). Szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje podania kandydatów. Kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji elektronicznej dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru (przychodzą w naszej szkole do wyznaczonego punktu rekrutacyjnego, który znajduje się w sekretariacie): drukują podanie, które podpisują rodzice / prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych.

2. Od 22.06.2018r. do 26.06.2018r. do godz. 15.00.
Kandydaci dostarczają dokumenty potwierdzające osiągnięcia do szkół pierwszego wyboru (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

3. Od 07.05.2018r. do 27.06.2018r. 
Weryfikacja przez szkoły ponadgimnazjalne wprowadzonych danych i porządkowanie list zakwalifikowanych do przyjęcia.

4. 29.06.2018r. do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5. Od 29.06.2018r. do 06.07.2018r. 
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

6. 09.07.2018r. do godz. 10.00
Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych do szkoły.

DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SYSTEMU, MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR PODANIA DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY.
NASZ PRACOWNIK NA ICH PODSTAWIE WPROWADZI DANE DO SYSTEMU!

podanie2018  – WORD
podanie2018 – PDF

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły powinien złożyć:
– podanie wydrukowane w formie elektronicznej w internetowym systemie rekrutacyjnym. Kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji elektronicznej dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru: drukują podanie, które podpisują rodzice/prawni opiekunowie i składają je w szkole. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane do Centralnej Bazy Danych;
– świadectwo ukończenia gimnazjum;
– zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
– dwa zdjęcia;
– kartę zdrowia wraz z numerem PESEL;
– ewentualne zaświadczenia z poradni specjalistycznej;