♦ Daje kwalifikacje zawodowe w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
♦ Przygotowuje do studiów na wydziałach inżynierii sanitarnej, systemów energetyki odnawialnej i budownictwa
♦ Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II
♦ Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

a) język polski,
b) matematyka,
c) język obcy,
d) zajęcia techniczne.