♦ Daje kwalifikacje zawodowe w zawodzie: Technik budowy dróg
♦ Przygotowuje do studiów na wydziałach budownictwa, zarządzania drogami i drogownictwa
♦ Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II
♦ Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

a) język polski,
b) matematyka,
c) język obcy,
d) zajęcia techniczne.