W wyniku kształcenia uczniowie nabywają następujące umiejętności:
a) wykonywanie elementów maszyn i urządzeń,
b) naprawianie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
c) wykonywanie połączeń,
d) konserwowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo, uzyskując uprawnienia np. spawacza zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
Uzyskasz tytuł kwalifikacyjny w zawodzie ślusarz umożliwiający dalsze kształcenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie.