Przygotowuje do studiów na wydziałach inżynierii środowiska i odnawialne źródła energii, zarządzania środowiskiem

Zajęcia uzupełniające z:

♦ podstaw komputerowego projektowania sieci sanitarnych i klimatyzacyjnych,
♦ gospodarki przestrzennej,
♦ obsługi programu kreślarskiego AutoCad.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II
Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

a) język polski,
b) matematyka,
c) język obcy,
d) max z (biologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS)